Hej!

Jag heter Petter Brage och är kurator på Mellanhedsskolan. Som kurator har jag det förebyggande sociala arbetet som min huvudsakliga arbetsuppgift.

Mitt besöksrum finns i elevhälsans mottagning på bottenvåningen, mittemot skolsköterskans besöksrum.

Vad gör en kurator? 
På individnivå arbetar jag med socialt behandlingsarbete, på gruppnivå arbetar jag handledande med elev- och personalgrupper. På organisations- och samhällsnivå deltar jag i organisationsutveckling och förändringsarbete och har samarbete med andra myndigheter och organisationer.


Individnivå

 • Jag-stärkande och lösningsfokuserade samtal
 • Elevstödjande insatser
 • Skolsocial utredning gällande enskild elev
 • Handledning i AST/NPF
 • Stöd till vårdnadshavare i föräldrarollen


Gruppnivå

 • Hälsofrämjande arbete i elevgrupper, konflikthantering
 • Flerpartssamtal/elevhälsomöten
 • Psykosocial och miljörelativ kartläggning 
 • Klasskonferenser/föräldramöten/skolråd 
 • Handledning i lösningsfokuserad och relationell metodik 

Organisationsnivå
 • Elevhälsan inom skolan och mellan skolor
 • Lokal krisgrupp åk F-6
 • Samverkan med Barn- och Ungdomspsykiatrin, Barn- och Ungdomshabiliteringen samt andra vårdgivare
 • Samverkan med Socialtjänst och Polis
 • Kuratorsnätverk Malmö Stad
 • Samverkan med avd. Samverkan och Stöd samt Centrala specialistteamet
 • Skolans Trygghetsteam
 • Samordnande funktion i skolans arbete med värdegrund och likabehandling
 • Skolutveckling/forskning/rektorsstöd

 


Till dig som elev

 När är det bra för dig att träffa mig?

 • Om du känner dig ensam eller utanför
 • Om andra retar dig eller gör dig ledsen
 • Om skolarbetet känns för tungt och svårt
 • Om det är jobbigt hemma
 • Om du känner rädsla, trötthet eller aptitlöshet
 • Om du blir utsatt för våld
 • Om du känner dig orolig
 • Om du funderar mycket på vem du är och behöver någon att prata med

Jag har sträng sekretess, ett ord som betyder att jag måste kunna hålla en hemlis. Det betyder att det vi pratar om kan stanna mellan dig och mig, om du önskar det.

Som elev är du alltid välkommen att besöka mig när du vill under skoldagen. Känner du dig osäker på hur du ska göra kan du alltid fråga din lärare om hjälp, så kan läraren ta kontakt med mig.

Var på skolan finns jag? 

Elevhälsans mottagning på bottenvåningen.Till vårdnadshavare

Om barn i sin kontakt med mig är i behov av individuellt samtalsstöd eller annan hjälp informerar jag som regel vårdnadshavare om denna kontakt. Det är av vikt att hem och skola finner ett samarbete när barn behöver extra stöd.

Vårdnadshavare kan ibland känna oro och vanmakt över sitt barns tillvaro. Känner du en oro för ditt barn i skol- eller hemmiljö, kan du alltid kontakta mig för konsultation. Jag kan även hjälpa till med vart du som vårdnadshavare kan vända dig för att få hjälp i din familjesituation. 

Lagen kräver att skolan tidigt uppmärksammar tecken på svårigheter - inlärningsmässiga, medicinska och psykosociala problem. Lärande och hälsa påverkas av samma generella faktorer.


Sekretess och anmälan
En skolkurator har sträng sekretess (OSL 23:2), vilket är en trygghetsfaktor för både elever och vårdnadshavare. Sekretessbrytande undantag är exempelvis samtycke till informationsutbyte eller ärenden som faller under lagen om anmälan till socialnämnd eller polis vid misstanke om att barn far illa (14 kap. 1 c § SoL). 

Denna anmälningsskyldighet gäller all skolpersonal. All personal har också skyldighet enligt lag att anmäla till rektor om det förekommer mobbning eller annan kränkande behandling, eller om en elev befaras inte klara av sitt skolarbete.


Ċ
Petter Brage,
6 dec. 2015 14:08
Ċ
Petter Brage,
6 dec. 2015 14:08
Ċ
Petter Brage,
6 dec. 2015 14:08
Ċ
Petter Brage,
17 feb. 2015 23:13
Ċ
Petter Brage,
6 dec. 2015 14:40
Ċ
Petter Brage,
6 dec. 2015 14:16
Ċ
Petter Brage,
6 dec. 2015 14:40
Ċ
Petter Brage,
19 mars 2017 05:24
Ċ
Petter Brage,
19 mars 2017 05:24
Ċ
Petter Brage,
19 mars 2017 05:24
Ċ
Petter Brage,
6 dec. 2015 14:40
ą
Petter Brage,
17 feb. 2015 23:17
Ċ
Petter Brage,
6 dec. 2015 14:16
Ċ
Petter Brage,
6 dec. 2015 14:16
Ċ
Petter Brage,
6 dec. 2015 14:40
Ċ
Petter Brage,
6 dec. 2015 14:16